தினக்கூலி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தஞ்சாவூர், 15.06.2020 : தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் முன்பு தினக்கூலி பணியாளர்கள் மீண்டும் வேலை வழங்கக்கோரி சமூக இடைவெளியுடன் ஆர்ப்பாட்டம்

தினக்கூலி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தஞ்சாவூர், 15.06.2020 : தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் முன்பு தினக்கூலி பணியாளர்கள் மீண்டும் வேலை வழங்கக்கோரி சமூக இடைவெளியுடன் ஆர்ப்பாட்டம்